پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی بررسي تطبيقي روش‌هاي موجود تجزيه و تحليل مالي

دانلود تحقیق و پژوهش حسابداری
فایل کامل پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی بررسي تطبيقي روش‌هاي موجود تجزيه و تحليل مالي به همراه لینک دانلود

دانلود فایل

بررسي تطبيقي روش‌هاي موجود تجزيه و تحليل مالي در شركت‌هاي آب
منطقه‌اي با روش استاندارد و ارائه راه‌كارهاي مناسب (به همراه پرسش نامه ) – پایان
نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی فرمت فایل اصلی پایان
نامه   : 
doc  حجم فایل    :  164KB  تعداد کل صفحات :  104 صفحه   این پایان نامه جهت ارائه در مقطع
کارشناسی ارشد حسابداری تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان
نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی
در اینترنت به فروش می رسد. فروشگاه ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت
استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق
مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده از منابع اطلاعاتی
و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است.   چكيده تحقيق تحقيق حاضر با عنوان
” بررسي تطبيقي روش‌هاي موجود تجزيه و تحليل مالي در شركت‌هاي آب منطقه‌اي با روش
استاندارد و ارايه راه‌كارهاي مناسب “ انجام گرفته است .  اهداف تحقيق عبارت است از : زمينه‌سازي
براي هدايت امور مالي بخش آب وزارت نيرو براساس برنامه‌ريزي بهتر با استفاده از
شيوه‌هاي متداول تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي . كمك
به شفاف‌سازي روابط و مناسبات مالي در حوزه بخش آب وزارت نيرو. كمك
به توانمندسازي مديريت مالي بخش آب در جهت استفاده كارآتر از منابع مالي مختلف. ارايه
راه‌كارهاي علمي تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي به شركت‌هاي آب منطقه‌اي جهت انعكاس
روابط مالي. كمك
به مديريت مالي حوزه ستادي امور آب براي ارزيابي مالي شركت‌ها به وسيله بهره‌گيري
از روش‌هاي متداول تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي. براي نيل به اهداف
تعيين شده چهار فرضيه به شرح زير مطرح گرديده است : بين
روش‌هاي موجود تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي در شركت‌هاي آب منطقه‌اي و روش‌هاي
متداول در مديريت مالي تفاوت معني‌داري وجود ندارد . روش‌هاي
موجود تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي در شركت‌هاي آب منطقه‌اي منجر به استفاده مناسب
از اطلاعات مي‌گردد . روش‌هاي
موجود تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي بيان‌گر ميزان كارآيي مالي مديريت شركت‌هاي آب
منطقه‌اي مي‌باشد . نتايج
حاصل از تجزيه و تحليل مالي در وضعيت موجود شركت‌ها براي استفاده‌كنندگان اطلاعات
مربوط فراهم مي سازد . الف روش تحقيق دراين پژوهش  پيمايشي و ميداني است و ابزار گردآوري اطلاعات
علاوه بر تحليل اسناد و مدارك معتبر موجود 
(صورت‌هاي مالي اساسي ) ، پرسشنامه
است كه با استفاه از طيف ليكرت طراحي گرديده است . به‌منظور تجزيه و
تحليل يافته‌ها از روش‌هاي آمار توصيفي نظير فراواني ، درصد و درصد تراكم و روش‌هاي
آمار استنباطي براساس آزمون استقلال توزيع كاي‌-دو استفاده شده است . نتايج تحقيق براساس
يافته‌هاي موجود و بحث و تفسيرهاي به عمل آمده 
به شرح زير مي‌باشد : بين
روش‌هاي موجود تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي در شركت‌هاي آب منطقه‌اي و روش‌هاي
متداول در مديريت مالي تفاوت معني‌‌داري وجود دارد . روش‌هاي
موجود تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي در شركت‌هاي آب منطقه‌اي منجر به استفاده مناسب
از اطلاعات نمي‌گردد . روش‌هاي
موجود تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي بيان‌گر ميزان كارآيي مالي مديريت شركت‌هاي آب
منطقه‌اي نمي‌باشد . نتايج
حاصل از تجزيه و تحليل مالي در وضعيت موجود شركت‌ها براي استفاده‌كنندگان ،
اطلاعات مربوط را فراهم نمي‌سازد . نسبت
هاي نقدينگي در شركت هاي آب منطقه اي روند نامطلوبي را از لحاظ پرداخت بدهي هاي
نشان مي دهد. نسبت
هاي فعاليت در شركت هاي آب منطقه اي روند نامطلوبي را از لحاظ استفاده از دارايي
ها نشان مي دهد. نسبت
هاي اهرمي در شركت هاي آب منطقه اي روند نامطلوبي را از لحاظ ساختار سرمايه نشان
مي دهد. نسبت
هاي سودآوري در شركت هاي آب منطقه اي روند نامطلوبي را از لحاظ كسب بازده نشان مي
دهد.  فهرست مطالب عنــوان                                                                                                     فصل اول – كليات مقدمه 3 موضوع
تحقيق5
اهميت ، ضرورت و
انگيزه
تحقيق6
اهداف
تحقيق8
فرضيه‌ هاي تحقيق8
روش
تحقيق9
قلمرو تحقيق 10 تعاريف عملياتي و
اصطلاحات11
فصل دوم – ادبيات تحقيق (
مباني نظري و پيشينه تحقيق ) مقدمه 15 مفهوم تجزيه و تحليل
صورت‌هاي مالي17 آشنايي با تار يخچه
تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي از طريق نسبت‌ها18 صورت‌هاي مالي و نقش
آن در گزارش‌ گري 20   خصوصيات كيفي اطلاعات
حسابداري22 نيازهاي استفاده‌كنندگان
از اطلاعات مالي23 مراحل و فنون تجزيه و
تحليل صورت‌هاي مالي 25 كاربرد فنون تجزيه و
تحليل صورت‌هاي مالي30 نسبت‌هاي مالي و طبقه‌بندي
آنها32
نارسايي‌ها و محدوديت‌هاي
تجزيه و تحليل نسبت‌هاي مالي 41 روش‌هاي‌متداول تجزيه‌و
تحليل‌صورت‌هاي مالي‌درشركت هاي‌آب منطقه‌اي44  پيشينه
تحقيق44
معرفي شركت‌هاي آب
منطقه‌اي47 فصل سوم – روش تحقيق مقدمه 52 روش تحقيق 53 جامعه آماري 53 حجم نمونه 53 ابزار گردآوري
اطلاعات (يافته‌ها 55 جمع‌آوري
اطلاعات56
روايي و پايايي ابزار
تحقيق 57 روش تجزيه و تحليل
اطلاعات جمع‌آوري شده58  فصل چهارم – يافته‌هاي تحقيق (
نتايج ) مقدمه 62 تجزيه و تحليل توصيفي
نمونه‌ها 63 تجزيه و تحليل
استنباطي سؤالات و آزمون فرضيه‌ها 64 بررسي ميداني نسبت‌هاي
مالي شركت‌هاي آب منطقه‌اي70 فصل پنجم – بحث و تفسير نتايج
تحقيق مقدمه79
خلاصه
تحقيق80
نتيجه‌گيري 83 محدوديت‌هاي تحقيق 85 پيشنهادات تحقيق 85 منابع87
پيوست‌ها91   مقدمه تجزيه
و تحليل مالي يكي از شناخته شده‌ترين ابزارهاي مديريت مالي محسوب مي‌شود . مديران
و برنامه‌ريزان واحدهاي تجاري با بررسي اطلاعات منعكس در صورت‌هاي مالي و تجزيه و
تحليل آن شمايي كلي از عملكرد واحد تجاري به دست مي‌آورند . در اين راستا با بررسي
وضعيت موجود برنامه‌هاي بلندمدت و استراتژيك واحد تجاري تهيه مي‌گردد . اين امر
باعث مي‌شود تا ضمن شناسايي نقاط قوت و ضعف با اتخاذ راهبردهاي شايسته ، موجبات
بهينه‌سازي فعاليت‌ها و به‌دنبال آن بهره‌‌جويي قابل قبول از سرمايه‌گذاري‌هاي
انجام شده و نهايتاً حداكثر كردن ثروت سهام‌داران را فراهم آورند . امروزه تجزيه
وتحليل نسبت‌هاي‌مالي
ابزارمناسبي براي ارزيابي‌عملكردمديريت
، تجزيه و تحليل وضعيت اعتباري و غيره محسوب مي‌گردد . اين نسبت‌ها از جانب گروه‌هاي
مختلف استفاده‌كنندگان نظير سرمايه‌گذاران ، اعتبار دهندگان ، مديران ، كارگزاران
دولتي ، تحليل‌گران و مشاوران مالي مورد استفاده و تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد . تجزيه
و تحليل نسبت‌هاي مالي موجب عمق بخشيدن ديدگاه استفاده‌كنندگان مي‌گردد . استفاده‌كنندگان
صورت‌هاي مالي با تجزيه و تحليل نسبت‌هاي مالي براي تشخيص ارتباط بين اقلام مندرج
در اين صورت ها
و ارزيابي وضعيت واحد تجاري به نحوه گسترده‌اي استفاده مي‌نمايند . براين اساس
تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي مي‌تواند زمينه لازم را براي شناسايي مشكلات پيش‌روي
شركت‌ها و راه‌گشاي بسياري از تصميم‌گيري‌ها باشد . صنعت آگاهي نداشته باشد و
نتواند با بهينه‌سازي منابع و فعاليت‌ها بر مسائل و مشكلات موجود در ساختار مالي و
سازماني خويش چيره شود ، در پاسخ‌گويي به نيازهاي محيطي و تأمين اهداف واحد تجاري
و سهام‌داران ناتوان و ادامه فعاليت و حيات آن نيز ديري نخواهد پائيد . از
اين‌رو در اين فصل به بررسي تاريخچه و پيشينه تجزيه و تحليل مالي و مباني نظري
موضوع تحقيق پرداخته خواهد شد . مفهوم تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي صاحب‌نظران
و انديشمندان مديريت مالي ، تعاريف گوناگوني از تجريه و تحليل صورت‌هاي مالي ارائه
نموده‌اند . برخي از اين تعاريف عبارتند از : ”
ضرورت تفسير صورت‌هاي مالي به‌نحوي كه نياز استفاده‌كنندگان مختلف از صورت‌هاي
مالي را برآورد به پيدايش و توسعه روش‌ها و فنوني انجاميده كه روابط بين ارقام
مندرج در صورت‌هاي مالي را تعيين و امكان مقايسه ، تعبير و تفسير آنها را فراهم
كرده است . مجموعه اين روشها و فنون كه در جريان پيشرفت حسابداري در پاسخ به
نيازهاي فزاينده به اطلاعات مالي ابداع ، توسعه و تكامل يافته است تجزيه و تحليل
صورت‌هاي مالي ناميده مي‌شود . هدف از آن ارزيابي گذشته واحد تجاري به ويژه چگونگي‌سودآوري‌،كارآيي،
نقدينگي و امكان واريز بدهي‌هاي آن از يكسو و فراهم آوردن‌اطلاعات‌لازم‌براي‌طرح‌ريزي‌عمليات‌آينده‌از
سوي‌ديگراست“.(اكبري،1378،ص الف) ”
تجزيه و تحليل مالي ابزاري براي شناخت و ارزيابي عملكرد مالي گذشته ، جاري و پيش‌بيني
وضعيت آينده شركت است و معمولاً شامل تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي و جريان نقدي آن
مي‌شود “ . ( مدرس و عبدا…‌زاده ، 1380 ، ص16) ”
تجزيه و تحليل مالي تجديد طبقه‌بندي و تلخيص مجدد اطلاعات مندرج در صورت‌هاي مالي
به منظور تشخيص ارتباطات بين اقلام اصلي صورت حساب‌ها و تعيين روندهاي آنها در طي
ساليان متمادي مي باشد“.( Foulk , 1972 ) ” تجزيه و تحليل صورت هاي مالي
باعث مي‌شود مديران شركت‌ها ، صاحبان سرمايه ، وام‌دهندگان و سرمايه‌گذاران
بتوانند از وضع مالي حال و آينده شركت‌هاي سهامي‌موردنظرخودآگاه‌شوندودرباره‌آن‌قضاوت‌كنند.درسايه‌همين‌تجزيه‌و
تحليل صورت‌هاي مالي است كه عده‌اي به عملكردهاي آينده برخي از شركت‌هاي سهامي دل
مي‌بندند “ .    ( نوو ، ترجمه جهانخاني و
پارسائيان ، 1375 ، ص33 ) واژه
تجزيه و تحليل در ارتباط تنگاتنگي با واژه تفسير مي‌باشد ، ليكن اين دو مترادف هم
نيستند . تفسير عبارت است از فرآيند دستيابي به عقيده و نتايجي در مورد فعاليت‌هاي
واحد تجاري براساس تجزيه و تحليل‌هاي انجام شده ، بدين‌ترتيب تفسير مسبوق بر تجزيه
و تحليل و حاصل آن است . بنابر آنچه بيان گرديد تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي عبارت
از فرآيند علت‌يابي و بيان كمي ارتباطات اساسي بين اقلام مختلف صورت‌هاي مالي مي‌باشد
كه نتايج حاصل از آن به‌عنوان مبنايي در تصميم‌گيري بكار مي‌رود . بخش
عمده‌اي از تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي و مرسوم‌ترين فنون آن تجزيه و تحليل نسبت‌هاي
مالي مي‌باشد .   آشنايي با تاريخچه تجزيه
و تحليل صورت‌هاي مالي از طريق نسبت‌هاي مالي نسبت‌ها
از جمله ابزارهاي تجزيه و تحليل مالي هستند كه براي آشكارسازي برخي ازواقعيت‌هاي‌مهم
درباره وضعيت مالي و عملكرد واحدهاي تجاري بكارمي‌آيند

 • پاورپوینت جزوه درس تاريخ ادبيات (2) دکتر توفيق هـ. سبحاني

  پاورپوینت درس تاريخ ادبيات فایل کامل پاورپوینت جزوه درس تاريخ ادبيات (2) دکتر توفيق هـ. سبحاني به همراه لینک دانلود دانلود فایل آشنا شدن دانشجو با تغيير و تحول ادب فارسي در دوره‌هاي زير1 دوره غزنوي سده پنجم2 دوره سلجوقي…

 • انواع موتورهاي الكتريكي و كاربرد آنها

  انواع موتورهاي الكتريكي و كاربرد آنها فایل کامل انواع موتورهاي الكتريكي و كاربرد آنها به همراه لینک دانلود دانلود فایل فهرست مطالب عنوان                                                                                         صفحه انواع موتورهاي متناوب        1 ميدان گردان     2 موتور سنكرون        5 موتور القايي         8 موتورهاي…

 • دانلود پروژه پاورپوینت طاق (پروژه معماری اسلامی)

  دانلود پروژه پاورپوینت فایل کامل دانلود پروژه پاورپوینت طاق (پروژه معماری اسلامی) به همراه لینک دانلود دانلود فایل دانلود پروژه معماری اسلامی با موضوع طاق فایل پاورپوینت قابل دستکاری و تغییر تعداد صفحه 64فهرست مطالب :طاق در معماری ایران ,انواع…

 • دانلودنرم افزار اورجینال بارکدخوان اندروید

  نرم افزار فایل کامل دانلودنرم افزار اورجینال بارکدخوان اندروید به همراه لینک دانلود دانلود فایل بهترین وجدیدترین نسخه نرم افزاربارکداسکنرنسخه اصلی برای دانلودآماده است!بدون مشکل دراسکن وتاخیردرآن.

 • پاورپوینت نقش حمل و نقل در بازرگانی خارجی

  دانلود پاورپوینت نقش حمل و نقل در بازرگانی خارجی فایل کامل پاورپوینت نقش حمل و نقل در بازرگانی خارجی به همراه لینک دانلود دانلود فایل توضیحات: فایل پاورپوینت نقش حمل و نقل در بازرگانی خارجی،در حجم 18 اسلاید قابل ویرایش.بخشی…